823 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്ന അത്ഭുതം

0
36

നവോദയം എക്‌സ്‌ക്യൂസീവ്

2018 ഫെബ്രവരി മാസത്തിലാണ് ഈ അത്ഭുത ദിവസം വരുന്നത്. ഞായര്‍ തൊട്ട് ശനി വരെയുള്ള ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും നാല് നാല് ദിവസങ്ങള്‍ കലണ്ടറില്‍ കാണുന്നത്. 823 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഈ മഹാഭാഗ്യം ഭൂമിയിലെ ഇപ്പോള്‍ ജനിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം കാണാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലകാര്യങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്. ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ഫെബ്രവരിയില്‍ കലണ്ടറില്‍ കാണുന്നത്.

ഗവേഷണത്തിലൂടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അടുത്ത ഫെബ്രവരിയില്‍ കാണാവുന്നതെന്ന് (അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി, പാലക്കാട്)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here